Hướng dẫn làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Thủ tục thành lập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014

Thủ tục thành lập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014

Với các loại hình doanh nghiệp khác nhau thì luật Doanh nghiệp 2014 cũng có những quy định khác nhau trong quá trình thành lập doanh nghiệp. Để có thể biết được là thủ tục thành lập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014 quy định như thế nào đối với từng loại hình doanh nghiệp thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông tin ngay sau đây nhé.

Dịch vụ hỗ trợ cho bạn khi muốn làm thủ tục đăng ký kinh doanh là dịch vụ thành lập doanh nghiệp. Đây là nơi bạn có thể yên tâm để giao phó các công việc liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp của mình được hợp pháp.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014

Để biết được quy định thủ tục thành lập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014 đối với từng loại hình doanh nghiệp, đặc biệt là loại hình công ty cổ phần và công ty TNHH 2 thành viên trở lên có gì cần phải chú ý thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông tin ngay sau đây nhé.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

- Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho đến 90 ngày sau thì theo quy định các thành viên phải góp đủ vốn phần vốn và đúng loại tài sản như đã cam kết khi ký vào điều lệ thành lập công ty.

- Công ty TNHH 2 thành viên muốn chỉ định người đại diện theo pháp luật của công ty phải có văn bản pháp lý rõ ràng. Đồng thời, doanh nghiệp cũng phải thông báo đến toàn công ty và cơ quan đăng ký kinh doanh. Theo quy định thì việc này cần được thông báo trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày người đại diện theo pháp luật được đề cử.

- Công ty TNHH chỉ được tổ chức Cuộc họp Hội đồng thành viên khi số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ. Nếu bản Điều lệ công ty quy định mưc cụ thể như thế nào thì cần phải tuân thủ theo quy định đó.

- Hội đồng thành viên của công ty phải do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm các thành viên trong hội đồng và có nhiệm kỳ không quá 05 năm.

Công ty cổ phần

- Công ty cổ phần có trách nhiệm thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ với Cơ quan đăng ký kinh doanh. Điều này cần được thực hiện trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày công ty đưa ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ.

- Đại hội đồng cổ đông của công ty có trách nhiệm quyết định vấn đề đầu tư hay bán số tài sản công ty. Tuy nhiên, số lượng tài sản mà Đại hội đồng cổ đông được bán sẽ có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác thì thực hiện theo điều lệ công ty.

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được phép tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện nắm giữ ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết. Nếu khi thành lập mà trong Bản điều lệ của công ty có ghi thông tin quy định về tỉ lệ nào khác thì sẽ thực hiện theo quy định trong Bản điều lệ.

Như vậy, thủ tục thành lập doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp 2014 đối với công ty TNHH 2 thành viên và công ty cổ phần có những nét mới hơn so với Luật doanh nghiệp 2005. Bạn cần nắm rõ nếu muốn lựa chọn 1 trong 2 loại hình doanh nghiệp này.